Τα πρακτικά των συνεδρίων Αισθητική και Ηθική 2015 και Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα θαεκδοθούν σε ψηφιακή μορφή μέσα στο 2016.

Συνέδριο Αισθητική και Ηθική